Ogólne Warunki Handlowe iPostcard

Zakres obowiązywania

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe zawierają sformułowane uprzednio, uproszczone klauzule, stanowiące podstawę umowy między klientem albo zleceniodawcą a

firmą iPostcard
reprezentowaą przez Adama Richtera
adres: Kropsburgstrasse 10
67141 Neuhofen
Niemcy
E-Mail: support@ipostcard.org
Numer telefonu: +49 15223092823

Numer VAT UE: DE313050269,

zwaną dalej iPostcard.

Jednocześnie informujemy, że inne ogólne warunki handlowe, w tym warunki handlowe zleceniodawcy, nie maja zastosowania, a podczas zawierania umowy stosuje się obowiązujące OWH.

Zleceniodawca jest konsumentem, o ile zamówione usługi nie są związane z jego działalnością gospodarczą albo samodzielną działalnością zawodową. Przedsiębiorcą jest natomiast każda osoba fizyczna albo prawna albo spółka osobowa, posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu umowy wykonuje swoją działalność gospodarczą albo samodzielną działalność zawodową.

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje wyłącznie za pośrednictwem aplikacji iPostcard. Składając zamówienie na nasze usługi za pośrednictwem aplikacji iPostcard, zleceniodawca akceptuje nasze Ogólne Warunki Handlowe.
Procedura zamówienia i zawarcia umowy w aplikacji iPostcard obejmuje następujące kroki:
wybór oferty zgodnie z własną specyfikacją (zdjęcia, motywy, teksty, filmy video)
kliknięcie przycisku ‘Wyślij zamówienie’
wybór sposobu płatności
kliknięcie przycisku ‘Zapłać’ (Braintree(PayPal))
Informacja z potwierdzeniem zamówienia, że zamówienie wpłynęło.

Wraz z informacją o potwierdzeniu zlecenia dochodzi do zawarcia umowy.

Jeśli nie będziemy mogli dostarczyć zamówionych przez Państwa kartek pocztowych i kartek z pozdrowieniami, nie dochodzi do zawarcia umowy. Poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie i zwrócimy najszybciej jako to możliwe otrzymane już świadczenie wzajemne.

W przypadku, gdy zleceniodawca przekazuje informacje niezgodne z prawem albo sprzeczne z dobrymi obyczajami, iPostcard ma prawo odstąpić od tej umowy.

Zakres świadczeń

Zakres świadczeń umownych obejmuje produkcję danych/mediów przekazanych przez zleceniodawcę do wytworzenia kartek pocztowych / kartek z pozdrowieniami oraz wysyłkę tych kartek na podany przez zleceniodawcę adres. W tym zakresie iPostcard może zlecić doręczenie kartki pocztowej / kartki z pozdrowieniami właściwej firmie transportowej. Po przekazaniu zamówienia firmie transportowej usługę uznaje się za wykonaną.
iPostcard nie ma obowiązku weryfikacji poprawności, kompletności przekazanych danych albo przestrzegania przepisów prawa.
Za wady powstałe na skutek danych przekazanych przez zleceniodawcę iPostcard nie ponosi odpowiedzialności.

Prawo odstąpienia od umowy

Usługi oferowane przez operatora stanowią produkty drukowane, dostosowane indywidualnie do poszczególnego zleceniodawcy i jego potrzeb. § 312 g ust. 2 nr 1 kodeksu cywilnego wyklucza w tym przypadku istniejące co do zasady prawo odstąpienia od umowy.

Ceny i koszty wysyłki

Podane przez iPostcard ceny są cenami końcowymi i zawierają ustawowy podatek od towarów i usług (VAT) wraz z kosztami wysyłki. W przypadku innych kosztów z tym związanych zostanie to zgłoszone przed zamówieniem.

Warunki płatności

Klient może dokonać płatności tylko w następujący sposób: podmiot oferujący usługi płatnicze Braintree(PayPal).
Inne sposoby płatności nie są oferowane ani akceptowanie.
Realizacja poszczególnych płatności podlega Ogólnym Warunkom Handlowym i informacjom o polityce prywatności wybranego podmiotu oferującego usługi płatnicze.

Warunki dostawy

Możemy realizować dostawy częściowe, o ile jest to uzasadnione.
Termin dostawy na terenie Niemiec wynosi ok. 2-3 dni robocze.
Termin dostawy poza terenem Niemiec wynosi ok. 3-5 dni roboczych.
Termin dostawy rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.

Prawa autorskie

Zleceniodawca zobowiązuje się do tego, że przed złożeniem zamówienia zweryfikuje i zagwarantuje prawną dopuszczalność zleconej usługi. Zleceniodawca gwarantuje, że przekazane przez niego firmie iPostcard zdjęcia, motywy, teksty i media (filmy video) nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw osobistych i autorskich. Zleceniodawca zobowiązuje się ponadto, w przypadku spowodowanego przez niego naruszenia prawa, zwolnić iPostcard z wszelkich roszczeń posiadaczy tych praw i zwrócić ewentualne koszty reprezentacji prawnej. Zleceniodawca przyznaje iPostcard czasowo i przestrzennie nieograniczone prawo użytkowania w celach wytworzenia i wysyłki danych przekazanych przez zleceniodawcę (zdjęcia, motywy, tekst, filmy wideo).

Zastrzeżenie własności

Do chwili całkowitej zapłaty ceny sprzedaży dostarczony towar pozostaje własnością iPostcard.

Pozostałe postanowienia

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
Konsument ma prawo wyboru prawa tylko wtedy, gdy nie ogranicza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym ma on swoje miejsce zamieszkania albo miejsce zwykłego pobytu. Dodatkowe porozumienia i zmiany umowy wymagają formy pisemnej. W przypadku stosunków handlowych z handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego i w przypadku wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego, sądem właściwym miejscowo do wytaczania powództw jest sąd właściwy dla siedziby operatora. Jeśli operator nie będzie dochodził swoich roszczeń w drodze postępowania upominawczego, sądem właściwym miejscowo dla osób niebędących handlowcami jest sąd właściwy dla ich miejsca zamieszkania. Miejscem spełnienia świadczenia jest nasza siedziba.